Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztatás célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Au Cash Kft. (székhely: 1161 Budapest, Baross utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-932209, adószám: 11733072-242), az adatkezelés által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket az Au Cash Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a onlinepenztargeprendeles.hu és az aucash.hu weboldal működtetése során a Honlapra látogatók, regisztrálók, ajánlatkérők, információt kérők visszahívást kérők, illetve azon vásárlók adatait kezeli.

A jelen tájékoztatás célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének

2. Szolgáltató, mint ADATKEZELŐ megnevezése

Név: Au Cash Kft.

Székhely és levelezési cím: 1161 Budapest Baross utca 4.

Telefonszám: 36-1-405-12-85

Email cím: penztargeprendeles@gmail.com


3. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 1. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvvizsgálót vehet igénybe.

4. Adatfeldolgozók megnevezése

4.1 A Szolgáltató az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

Cégnév: Ab Plusz Kft.

Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla Király utca 48.

Cégjegyzékszám: 01-06-757647

Adószám: 21586091-2-13

Telefon: +36 20 3626984

E-mail: abplusz@abplusz.hu

Weboldal: www.abplusz.hu

Tevékenység: weboldal és domain tárhely biztosítása

Kereskedelem-számlázás, könyvvitel és könyvvizsgáló tevékenység

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázási, számviteli, könyvviteli feladatok

 • Adatfeldolgozók megnevezése elérhetősége:

Cégnév: ITDepo Kft.

Székhely: 1212 Budapest, Szebeni u. 58.

Cégjegyzékszám: 01-09-876309

Adószám: 13846273-1-43

Telefon: +36 (30) 912 3523

E-mail: paragera@gmail.com

Tevékenység: számviteli, könyvviteli tevékenység, Tevékenység: könyvvizsgáló tevékenység

 • Adatkezelés ténye, a kezelt adatok kör: könyvviteli feladatok ellátásához szükséges bizonylatokban és az azt alátámasztó dokumentumokban szereplő személyes adatok.

 • Az érintettek köre: vállalkozás szerződéses partnerei (vevők, szállítók)

 • Az adatkezelés célja: ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

 • Adatkezelés időtartalma, az adatok törlésének határideje: A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére, illetve az irat adójogszabályi elévülése amennyiben az hosszabb.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Szerződés teljesítése

Szállítási tevékenység

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Fáma First Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.

Cégjegyzékszám: 01-09-929804

Adószám: 11678526-2-43

Telefonszám:+36 20/3473107

E-mail: info@famafutar.hu

Weboldal: https://famafutar.hu

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.

 • Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 • Az adatfeldolgozás jogalapja: érintett hozzájárulása

5.Online pénztárgép vásárlása esetén a Szolgáltató, mint szerződéses adatfeldolgozó a következő adatkezelőkkel áll kapcsolatban.

 • Törvényi háttér:

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes ún. SIM chip-et tartalmaz.

A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie.

 • Adatkezelők:

Cégnév: Datron Távközlési Zrt

Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.

Cégjegyzékszám: 01-10-048021

Adószám: 24149903-2-42

Telefon: 06 1 5888 000

E-mail: info@datron.hu

Weboldal: www.datron.hu

Cégnév: Mobil Adat Kft

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b. III. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-995858

Adószám: 24212573-2-41

Telefon: 36-1-510 0683

E-mail: ugyfelszolgalat@mobil-adat.hu

Weboldal: www.mobil-adat.hu

Cégnév: No Roaming Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő Damjanich utca 30.

Cégjegyzékszám: 13-09-140346

Adószám: 22936451-2-13

Telefon: 36 70 886 1000

E-mail: info@noroaming.hu

Weboldal: www.penztargep.noroaming.hu

Cégnév: Magyar Telekom Nyrt.

Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt 55.

Cégjegyzékszám: 01-10-041928

Adószám: 10773381-2-44

Fax szám: 06 1 265 8544

E-mail: uzleti_ugyfelszolgalat@telekom.hu

Weboldal: www.telekom.hu/uzleti/penztargep.hu

 • Adatkezelők felé továbbított személyes adatok:

 • név

 • telefonszám

 • e-mail cím

 • személyi igazolvány és lakcím kártya

 • cím

 • egyéni vállalkozás, őstermelői nyilvántartási igazolás másolata és száma

 • Érintettek köre: a weboldalon pénztárgépet megrendelők

 • Adatkezelés időtartalma: Az adatkezelő által meghatározott ideig

 • Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség (48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) rendelet és az adatkezelőkkel kötött szerződés.

6. Értelmező fogalmak

érintett személy-Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító adatai, valamint egyéb elérhetőségi adatok

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


7. Kezelt személyes adatok köre

7.1 Weboldal

Visszahívás kérés esetén:

 1. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 2. Érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki online kapcsolatot létesít a vállalkozással

 3. Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám

 4. Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Szolgáltató termékeiről, szolgáltatásairól.

 5. Adatkezelés időtartalma: Információ szolgáltatását követő 30 nap elteltével a vállalkozás törli a személyes adatokat.

Információ kérés esetén:

 1. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 2. Érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki online kapcsolatot létesít a vállalkozással

 3. Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

 4. Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Szolgáltató termékeiről, szolgáltatásairól.

 5. Adatkezelés időtartalma: Információ szolgáltatását követő 30 nap elteltével a vállalkozás törli a személyes adatokat.

Ajánlat kérés esetén:

 1. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 2. Érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki online kapcsolatot létesít a vállalkozással

 3. Kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím

 4. Adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Szolgáltató termékeiről, szolgáltatásairól.

 5. Adatkezelés időtartalma: Információ szolgáltatását követő 30 nap elteltével a vállalkozás törli a személyes adatokat kivéve, ha az ajánlatból megrendelés lesz

Megrendelés esetén:

 1. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

 2. Érintettek köre: Minden olyan természetes személy, aki online kapcsolatot létesít a vállalkozással

 3. Kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím

 4. Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett.

 5. Adatkezelés időtartalma: A mindenkori adó és számviteli jogszabályok szerinti elévülési idő.

7.2 Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely (ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

7.3 Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

7.4 Milyen cookie-kat használok? Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 • Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

 • Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 • Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

 • Blackberry:http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 • Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

7.5 Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/


7.6 Adatfeldolgozás a Google Adwords szolgáltatás nyújtása érdekében

 1. Az adatfeldolgozó adatai:

CriteoSA
32RueBlanche
PARIS75009
FRANCE
email: cil@criteo.com

 1. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak, pszeudonimizálnak, így személyes adat jellegük elvész. További információk: https://support.google.com/adwords/answer/6334160

 1. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

 1. Az adatfeldolgozás célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.

 1. Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatfeldolgozás.

 2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: A személyes adatnak már nem minősülő adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 3. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

7.7 A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7.8 Árukereső

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

7.9 Közösségi oldalak adatkezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

7.10 Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

2. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
  4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

  5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  6.Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

  10. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

8. Adatbiztonság

1.Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek személyes adatainak védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség stb.), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs tv. előír.

3. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,

 • a megváltoztatás,

 • a jogosulatlan továbbítás,

 • a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal,

 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,

 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt személyes adatok jogosulatlanul ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzéséről, felügyeletéről,

 • az üzemeltetési, és szolgáltatási eljárásrendek biztosításáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,

 • hitelessége és hitelesítése biztosított,

 • változatlansága igazolható legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,

 • a kémkedés,

 • a számítógépvírusok,

 • a spam-ek,

 • a hack-ek

 • és egyéb támadások ellen.


9. Az érintettek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


10. Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

 1. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 1. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 1. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Budapest 2018.05.24.